top of page

Algemene voorwaarden Tales & Ties

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde

fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en een opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Gebruik van afbeeldingen door fotograaf

Gemaakte afbeeldingen kunnen door de fotograaf gebruikt worden voor promotionele online en offline doeleinden, bijvoorbeeld d.m.v. plaatsing op eigen website, portfolio, drukwerk of als inzending voor professionele foto awards. De fotograaf zal ten alle tijde zorgvuldig de foto’s kiezen. Indien de opdrachtgever hier bezwaar tegen heeft dient de opdrachtgever dit voor de op pagina 1 genoemde datum van het evenement schriftelijk kenbaar te maken bij de fotograaf.

4. Auteursrecht

4.1 Fotograaf behoudt het auteursrecht op de geleverde afbeeldingen. De afbeeldingen mogen derhalve niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

4.2 Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.

4.3 Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.

5. Gebruik foto’s

5.1 Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.
5.2 Publiceren/openbaar maken van de afbeeldingen op bijvoorbeeld persoonlijke websites (denk aan Facebook,Twitter, blog etc.) is toegestaan.
5.3 Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan. De Fotograaf kan zich hierbij beroepen op haar auteursrecht. Zie 4. Auteursrecht.

5.4 Retourtermijn overeenkomst De opdrachtgever dient binnen twee weken na ontvangst van de overeenkomst schriftelijk (per mail) akkoord te geven op de overeenkomst. Wordt dit niet binnen deze termijn en zonder berichtgeving van de opdrachtgever geretourneerd, dan behoudt de fotograaf het recht om zonder verdere berichtgeving nieuwe opdrachten aan te nemen voor de datum die op pagina 1 bij ‘Datum:’ genoemd is.

6. Factuur en betaling

6.1 De betaling dient te worden voldaan aan de hand van de gegevens die op de apart geleverde factuur vermeld staan. De betaling van de factuur vindt plaats ná de opdracht, maar vóór de levering van de foto’s.
6.2 De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de opdrachtgever op reclamatie.

7. Annulering

7.1 De gedane aanbetaling is een niet retourneerbare aanbetaling. Bij afzegging en ontbinding van deze overeenkomst wordt de aanbetaling niet terug gestort tenzij de fotograaf uit coulance anders beslist.

7.2 Bij afzegging door de fotograaf, op welk moment dan ook, wordt de aanbetaling volledig terugbetaald.

 

8. Aansprakelijkheid fotograaf

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

9. Diverse

9.1 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor eigen welzijn.
9.2 In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen. Deze terugbetaling

zal binnen 10 werkdagen na de opdracht geschieden. Fotograaf zal indien gewenst door bruidspaar proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, echter kunnen hier geen rechten en/of garanties aan worden ontleend.

9.3 Klachten inzake het geleverde werk of producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na levering van de foto’s of producten schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal ik deze binnen redelijke termijn oplossen.

10. Levering

10.1 De fotograaf maakt een selectie van het geschoten materiaal. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde gemaakte foto’s niet voorkomen in de uiteindelijke selectie. De fotograaf wil de kwaliteit van de selectie hoog houden en alleen de beelden die toevoegen aan het verhaal worden geleverd. De opdrachtgever ontvangt altijd minimaal 10 foto's. 

10.2 Opdrachtgever ontvangt de fotoselectie volledig nabewerkt in de stijl van de fotograaf digitaal in hoogste resolutie in JPG.
10.3 De Fotograaf levert de beelden af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit waarbij een professionele nabewerking plaatsvindt op o.a. kleur, con- trast, helderheid en uitsnede. Fotograaf zal nadrukkelijk geen extreme nabewerking toepassen op bestaande

elementen. Hieronder valt o.a. het wijzigen van lichaamsproporties.
10.3 Onbewerkte foto’s en/of originele bestanden worden onder geen beding geleverd aan de opdracht- gever.

10.4 Levering van de beelden geschiedt binnen vier weken na de opdracht, tenzij anders afgesproken.
10.5 Door het digitaal leveren van deze foto’s geeft de fotograaf het afdrukken uit handen. De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Dat wil zeggen dat het scherm van de fotograaf afgesteld staat op de printers van de afdruk leverancier. Op deze manier kan er nauwelijks kleur/contrast verschil ontstaan op de afdrukken en andere fotoproducten. Wanneer dit wel het geval is zal er in overleg met de fotograaf een nieuw product geleverd worden. Dit geldt echter alleen wanneer het product dermate afwijkt van het scherm van de fotograaf en niet het scherm van de klant. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts zeer minimale kleurverschillen optreden wanneer de klant de fotoproducten via de fotografe besteld. De klant heeft geen recht op een nieuw product wanneer deze afwijkt van het beeldscherm van de klant.  Wanneer de klant geen gekalibreerd beeldscherm heeft kunnen de foto‘s er anders uit komen te zien dan op het scherm van de fotografe. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding. Om deze reden biedt de fotograaf zowel digitale foto‘s als fotoafdrukken/canvassen e.d. om zo de grootst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden.

10.6 Geleverde foto’s worden minimaal 1 en maximaal 5 jaar bewaard.
10.7 Niet geleverde foto’s (het ruwe materiaal) worden na 3 maanden na de bruiloft verwijderd.

10.8 De opdrachtgever dient te allen tijden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het maken van een back-up van de foto’s. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kwijtgeraakte bestanden.

Bij gebruikmaking van de diensten van Tales & Ties gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Tales & Ties is niet verantwoordelijk als de wederpartij om wat voor reden ook de algemene voorwaarden niet gelezen heeft. De fotograaf kan ten alle tijden beroep doen op opgestelde algemene voorwaarden.

Disclaimer

Tales & Ties slaat alleen gegevens van klanten op ter directe ondersteuning van de administratie: bedrijf, naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens worden niet doorverkocht of doorgegeven aan andere partijen. De opslag en verwerking vindt plaats op twee online locaties: de emailadressen en bestellingen worden in een website met talesandties.nl gehost door TransIP in Nederland en de administratie via administratiekantoor Focus Administraties in Leusden. Wijzigingen en prijswijzigingen zijn voorbehouden, aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

bottom of page